Üç Yıldızlı Kamu ve Özel Otelin Karşılaştırılması...

Kullanıcı avatarı
SeGe
7.Seviye Üye
Mesajlar: 1314
Kayıt: 05 Ağu 2008, 13:25

Okunmamış mesaj

1. KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KURULUŞ YERİ

Konaklama işletmelerinin gelişmesi ile seyahat araçlarının gelişmesi arasında yakın bir bağlılık görülmektedir. İlk konaklama tesisleri ana yollar üzerinde dinlen¬me, geceleme ve at değiştirmeA yerleri olarak kurulmuştur. 19. yüzyıl da demiryol¬larının gelişmesiyle birlikte demiryolu istasyonlarındaki konaklama birimlerinde gelişmeler görülmüştür. Ancak, 20. yüzyıl da motorlu araçlarla seyahatlerin yaygın¬laşması, karayolları üzerinde yeniden bir konaklama gereksinimini ortaya çıkarmış¬tır. Günümüzde yolcu akışının oldukça büyük bir oranı yeniden karayollarına dönmüştür. Motorlu kara taşıtlarının gelişmesi beraberinde karayolu otelleri ve motelle¬rinin de gelişmesini sağlamıştır. Böylelikle, bir yüzyıl içinde yolcu taşımacılığının ve konaklama yerlerinin gelişmesi tam bir daireyi tamamlamıştır.

Bu arada, otellerin kuruluş yeri olarak yolcu gemilerinin varış, kalkış ve uğrak limanlarından da söz edilebilir. Ancak, gemiyle yolculuğa çıkanların genellikle ya¬kın kentlerden gelmeleri ve gecelemeye gerek duymamaları, yolculuktan dönenlerin de biran önce gideceklere yerlere doğru hareket etmeleri ve geminin uğrak limanla¬rında da yolcuların gemi içinde gecelemeleri nedeniyle liman otelleri önemli bir gelişme gösterememişlerdir.

Günümüzde otel işletmelerinin kuruluş yerlerinde havayolu seyahatlerinin artması önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde 1950'lerden başlayarak havaalanları yakınlarında önemli konaklama kapasitesi artışları orta¬ya çıkmaktadır.

Tatil ve dinlenme anlayışlarındaki değişikliklerin de konaklama işletmelerinin yer seçimine etki eden faktörler arasında belirtilmesi gerekir. Şifalı su ve sağlık kay¬naklarına yönelik turizm akını bu yörelerde otel, pansiyon ve benzeri yataklı tesis¬lerin yoğunlaşmasına yol açmıştır. Aynı şekilde, özel bir talebe karşılık olmak üze¬re deniz kıyısında otel, tatil köyü ve kamplar gelişme göstermiştir. Buralara gelen zi¬yaretçiler genellikle daha uzun süreler kalmakta, ancak yılın belirli bir dönemini tercih etmektedirler. Bu yerleşim bölgelerinde belirli dönemlerde yörenin yerli halkı adeta azınlıkta kalmakta, toplam nüfusun yalnızca küçük bir kısmını oluşturmakta¬dırlar.

Otel yerleri üzerindeki üçüncü bir faktör endüstri ve ticaretin kuruluş yeri ol¬maktadır. Ulaştırmanın gelişmesinden aynı düşünülmemekle beraber, endüstriyel üretim ve pazarlama faaliyetleri genellikle yolcu trafiğini ve gecelik konaklama ge¬reksinimini artırmışlardır. Tatil amacıyla gidilmeyen yerlerdeki konaklama tesisle¬rinin varlığı ancak bu şekilde açıklanabilmektedir.

2. TURİZM İŞLETMELERİ

2.1. Konaklama İşletmeleri

2.1.1. Oteller

Geleneksel konaklama tesislerinin en yaygın örneğidir. Seyahat eden yabancıların geçici bir süre için konaklamaları amacıyla geçici bir süre için konaklamaları amacıyla belirli standartlarda düzenlenmiş tesislerdir. Oteller genellikle konaklama olanaklarının yanısıra turistlerin yeme içme, eğlenme ve alış veriş gibi gereksinimlerini karşılayacak yan tesislere de sahip bulunmaktadır. Şüphesiz, bir otelin sunabileceği hizmetlerin türleri ve nitelikleri, otelin büyüklüğüne,bulunduğu yere ve daha çok hangi türde turiste yönelik olarak çalıştığına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bununla beraber her otelin bir giriş holü,en az bir salonu ve çeşitli tiplerde odalarının bulunması gerekmektir. Günümüzde otelcilik anlayışına göre,odaların yalnızca geceleme amacına yönelik yatak odası olarak değil içinde yaşanılacak ve oturulacak biçimde tasarlanması ve günlük yaşamın hemen tüm gereksinmelerini karşılayabilecek eşya ve araçlarla donatılması aranmaktadır.

2.1.2. Kaplıcalar Ve Benzeri Sağlık Turizmi Tesisleri

Bunlar;kaplıca,ılıca kaynarca veya içme gibi isimler alan sıcak veya soğuk madensel suların yakınlarında veya sağlığa çok uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde kurulan konaklama tesisleridir. Bu tesisler,bazı durumlarda kar amaçlı özel işletmeler olarak faaliyet gösterdikleri gibi bazı durumlarda da devlet,bölgesel kamu yönetimleri,sağlık kuruluşları veya sosyal güvenlik kurumları tarafından herhangi bir kar amacı gözetmeksizin de işletilebilirler. Günümüzde sağlık turizminin kazandığı öneme paralel olarak bu tür konaklama tesislerinin kurulması,genişletilmesi ve geliştirilmesi de hız kazanmaktadır. Ancak,bu tesisin yalnızca sağlık veren bir kaynağa sahip bulunması onun sağlık turizmi açısından ilgi görmesi için yeterli olmamaktadır. Böyle bir tesisin tıp,teknik,estetik ve konfor açısından da bazı önkoşulları yerine getirmesi zorunlu bulunmaktadır.

2.1.3. Motel

Karayolu ile seyahatin ve otomobil kullanımının yaygınlaşması ile gelişen ve genellikle şehirlerin dışında karayolları üzerinde kurulan konaklama tesis¬leridir. Birbirinden ayrı küçük evlerden oluşan moteller olduğu gibi tek yapı içinde iki veya üç katlı moteller de bulunmaktadır. Şehirlerin kalabalık ve gürültülü yaşa¬mından uzak, park sorunu olmayan motellerde odalar genellikle sade fakat tüm gün¬lük gereksinimleri karşılayacak tarzda donatılmıştır. Başlangıçta yalnızca karayolu ile seyahat eden yolcuların kısa süreli geceleme ve konaklamalarına hizmet eden moteller, günümüzde giderek uzun süreli tatil turizmine de yönelmektedirler. Motel¬ler, özellikle bağımsız olmak, kendi hizmetini kendisi görmek.doğaya daha yakın olmak ve ucuz bir konaklama hizmeti satın almak isteyen kişiler için uygun nitelik¬ler taşımaktadır.

2.1.4.Pansiyon

Uzun süreli konaklamaya uygun, istenildiğinde yeme-içme gerek¬sinimlerinin de karşılandığı, çoğunlukla aile işletmesi tipindeki küçük konaklama işletmeleridir. Hizmetlerin çoğu mal sahibi ve aile üyeleri tarafından yerine getirilir, özellikle dinlenme turizmine uygun yörelerde yaygın bulunan pansiyonlarda bir ev ortamı egemendir. Ayrıca, turistlerin yoğun ve konaklama tesislerinin yetersiz oldu¬ğu büyük şehirlerde de evlerinin birkaç odasını pansiyon olarak kiralayan ev sahip¬leri bulunmaktadır. Sadeliği ve ücretli işgören çalıştırmaması nedeniyle daha ucuz
olan pansiyonlar, otel, motel ve benzeri turizm-konaklama işletmelerinin bulun¬madığı küçük yerleşim bölgelerinde özendirilebilir ve bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturulabilir.

2.1.5. Oberj

Spor yapmak ve doğal güzelliklerden yararlanmak isteyenlerin kırsal kesimdeki konaklama gereksinimini karşılamaya yönelik tesislerdir. Genellikle yerle¬şim merkezlerinin dışında, turistik yollarla bağlantılı olmak üzere su kenarlarında, kış ve dağ sporlarının yapılabileceği, doğal güzellikleri bulunan dinlenmeye elverişli yerlerde kurulurlar. Oberjlerin en az 30 kişiyi barındırabilecek büyüklükte olması ve odaların en fazla sekiz kişilik yatakhaneler biçiminde düzenlenmesi gerekmektedir.

2.1.6. Kamping

Spor, dinlenme, konaklama gibi değişik amaçlara yönelik olarak kurulan sabit veya geçici tesislerdir. Toplumun her kesimi için özellikle gençler için doğa ile içice ve sade bir biçimde konaklama olanağı sağlayan kampingler, konak¬lama giderlerini düşürerek daha geniş olanağı sağlayan kampingler, konaklama gi¬derlerin düşürerek daha geniş kitlelerin turizme katılmasını ve daha uzun süreli tatil yapmalarını sağlamaktadır. Özel ve kamu turizm işletmecileri, belirli iklim, toprak ve ulaşım özelliklerini gözönünde bulundurarak seçenekleri kuruluş yerinde kam¬ping alanının alt yapısını ve kampçıların yararlanacağı ortak tesisleri hazırlarlar. Kamp yerinde veya yakında motorlu araçlar için servis ve benzin istasyonu, danış¬ma bürosu, posta-telefon hizmetleri, oyun-spor alanları, ocaklar, soğutucular ve alış¬veriş yerlerinin bulunmasına özen gösterilmelidir.

Kamplar kuruluş yerleri ve amaçları bakımından şu şekilde sınıflandırılırlar.

1. Orman veya deniz kıyısındaki tatil kampları,

2. Şehirlerin yakınlarındaki hafta sonu kampları,

3. Turistik merkezlerin yakınlarındaki ve yollar üzerindeki turistik kamplar,

4. Belirli turizm olayları nedeniyle kurulan geçici kamplar,

5. Gençler, öğrenciler, memurlar veya sakatlar için kurulan özel kamplar,

6. Çoğunlukla karayolları üzerine belirli uzaklık aralıkları ile kurulan transit yolcu kampları.

2.1.7. Tatil köyü

Geleneksel konaklama işletmeleri ile kamping arası bir konak¬lama tesisidir. Genellikle, bir köy biçiminde tasarlanmış, tek katlı evlerden ve küçük binalardan oluşan tatil köyleri uzun süreli konaklamaya uygun ve spor, eğlenme ve dinlenme turizminin temel gereksinimlerini karşılayacak tüm olanaklara sahip küçük yerleşim üniteleridir, özellikle doğal güzellikler açısından zengin dağ ve deniz kıyı¬sında kurulan tatil köyleri lokanta, postane, gazino, alış-veriş merkezi, sağlık mer¬kezi, çocuk parkları ve meydanları ile kendine yeterli bir bütündür. Bu tesislerde konaklayanlar doğa ile içice, modern kent yaşamının yorucu ve bunaltıcı tempo¬sundan uzak spor yapabilmekte, dinlenebilmekte ve eğlenebilmektedirler.

3. TURİZM İŞLETMELERİNİN ÖNEMİ VE RİSKLERİ

Turizm işletmeciliğinin güçlüğü,karmaşıklığı ve ilginçliği büyük ölçüde turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeleri diğer endüstri işletmelerinden ayıran belirgin bazı özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu özelliklerin başlıcaları kısaca şu şekilde sıralanabilir:...

a) Turizm işletmeleri büyük ölçüde insan gücüne dayanırlar. Özellikle konaklama ve yeme içme işletmelerinde hizmeti üreten ve sunan temel unsur insandır. Ağırlama hizmetlerinin yürütülmesinde ve turistin psikolojik tatmininin sağlanmasında insanın rolü ve önemi çok büyüktür. Bu nedenle,turizm işletmelerinde başarının ve etkinliğin sağlanması üst yöneticiden en alt basamaklardaki oda temizlikçisine ve komilere kadar tüm işgörenlerin kişisel çabalarına bağlı bulunmaktadır.

b) Turizm işletmelerinin kuruluşları sırasında ve faaliyetleri süresince önemli boyutlarda sermayeye ve çoğunlukla sabit sermaye varlıklarına gereksinim duyulur. Bu işletmelerin yeterli bir karlılık düzeyine ulaşabilmesi ısrarlı ve ciddi çabaların uzunca bir süre gösterilmesini gerektirir. Bu nedenle,özellikle yatırım aşamasında turizm işletmelerinin yatırımın geri dönüşünü hızlandıracak,karlılık oranını yükseltecek önlemlere ve devlet desteğine gereksinimleri vardır.

c) Turizm endüstrisinde talep,önceden kesin bir biçimde öngörülmesi güç olan ekonomik ve politik koşullara bağlı olduğundan ve turizm işletmeleri talep dalgalanmalarından anında etkilendiğinden risk oldukça yüksektir.

3. PERFORMANS DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

3.1. Verimlilik

Bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. Bu nedenle verimlilik, çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakları emeksermaye,arazi,malzeme,enerji,bilgi-etken kullanımıdır diye tanımlanır.

Verimlilik aynı zamanda sonuçlarla,bu sonucu elde etmek için harcana zaman arasındaki ilişki olarak da tanımlanabilir. Zaman çoğu kez, evrensel bir ölçü olduğu ve insan denetimi dışında kaldığından iyi bir paydadır. İstenen sonucu sağlamak için harcanan zaman azaldıkça,sistemin verimliliği artar. Verimliliğe iki açıdan bakacak olursak...

a) İktisadi verimlilik(ekonomiklik) : Çıktıların parasal olarak piyasa değerinin girdilerin parasal olarak piyasa değerine oranına denir.1 veya 1’den büyük olmalıdır.

b) Fiziksel verimlilik : Çıktı ve girdilerin birim olarak birbirine oranıdır.

Şunu da belirtmek gerekmektedir verimlilik sadece ekonomik ve teknik olanakların en iyi biçimde kullanılması ile ilgili aynı zamanda işgörenlerin istekli ve arzulu biçimde çalışmaları ile gerçekleştirilir bu nedenle çağdaş işletmelerde işgörenleri daha istekli çalışmaya özendirici çeşitli sosyo-ekonomik önlemler alınmaktadır. Örneğin primli ücret sistemleri uygulanarak daha çok çalışan ve üretimi arttıran işgörenlere ek gelir sağlama olanakları yaratılır ya da işlerinde yükselme ve gelişme fırsatları tanınarak işgücünün verimliliği yükseltilmeye çalışılır. Bu önlemlerinde ötesinde işgörenlere değer verme ,onların görüş öneri ve kişiliklerine saygı duyma gibi insancıl davranışlar geliştirildiği takdirde verimliliğin artacağı çeşitli deneylerle kanıtlanmıştır.
İşletmenin verimli bir şekilde çalışmasında zamandan sağlanacak tasarruflarda önemlidir. Zaman tasarrufu harekat ve zaman etüdleriyle gerçekleştirilebilir. Hareket gücü işin nasıl yapılması gerektiğini, zaman etüdü ise işin ne kadar sürmesi gerektiğini ortaya koyan bilimsel çalışmalardır.

3.2. Etkenlik

Yararlı çıktı sağlamak için kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığına denir.

3.3. Etkinlik

Standart çalışma usulleri ile gerçekleşen çalışma usullerine denir. Etkinlik ve verimlilik ilkesi işgörenin fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmayı amaçlar.

3.4. Karlılık

Yıllık karın yatırım tutarına oranı olarak tanımlayabiliriz. Yöntemin başlıca üstünlüğü basit ve kolay hesaplanabilir oluşudur. En önemli sakıncası ise projenin ekonomik ömrünü ve paranın zaman değerini dikkate almamasıdır. Yani farklı dönemlerdeki harcama ve fayda akımları aynı nitelikte kabul edilmektedir. Bu yöntemde başlangıçta yüksek getiri sağlayan projelerin karlılığı önemli ölçüde düşük tahmin edilebilmektedir.

4. AYTUR TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

4.1. Kuruluş Yeri Ve Yerleşim Biçimi

1984 yılında Turgut Aydıncı tarafından Alanya ilçesinde kurulan Aytur ltd. Şirketi merkezde üç bloktan oluşan 375 yatak kapasiteli bir tesis dışında,Alanya doğu plajında 260 yatak kapasiteli ve 176 yatak kapasiteli bir apart oteli içinde barındıran 3 yıldızlı bir oteldir.

4.2. Teknoloji Verimliliği

İşletme birtakım teknolojileri bölgede ilk uygulayan tesis durumundadır. Bunları tanıtacak olursak...

Tom-chıp system : Müşterilerinin tüketim miktarını,yerini,saatini, tarihini,niteliğini ve ücretini takip eden ve bilgisayara aktaran bir sistemdir. Bir anlamda kredi kartı görevini üstlenir ve böylece işletme içinde nakit para akışı yapılmış olur.

Barkot sistemi : Otelde,merkez ve bölüm depolardaki tüm hareketler bilgisayar ortamında izlenmektedir. Bu sistem sayesinde,stok israfı minimum düzeye indirilmekte.

İşletme dahilindeki tüm bilgisayarlar,merkez bilgisayarın bir terminal üzerinden personel, yetkisi dahilinde programlara ulaşabiliyor. Bu terminalde ulaşılabilecek her hangi bir sorun, ana bilgisayarı etkilememektedir. Her türlü işlemde,rezervasyonlarda , giriş çıkışlarda muhasebe işlemlerinde bilgisayar kullanımı yoğundur. Dolayısıyla işletmede otomasyon derecesinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

4.3. Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite bir iş yapma,yaratma gücünün ya da sınırını gösterir. Bir işletme için kapasite değerlemesinin önemi büyüktür. Daha başlangıçta kurulacak işletmenin üretim kapasitesinin çok iyi hesaplanması gerekir ve elde edilen verilere uygun kapasitede işletme kurulmalıdır. Hesaplanan kapasitenin altında ya da çok üstünde bir işletme kurulmuş ise değişmez giderlerin artma olasılığı çok yüksektir.

Kapasite kullanımı, tahmin edilen hasılaya göre değişiklik gösterir. Otelin azami kapasitesi 811 yataktır. Bu rakam üç tesisi de içermektedir.

Devamlı müşteri oranının (%44,7) yüksekliği nedeniyle sezon boyunca boş odaya pek rastlanılmamaktadır. Ancak otelin hizmete girdiği ilk iki hafta ve sezon bitiminde , doluluk oranında düşüşler yaşanıldığı gözlenir.

Verimlilik; bir üretim yada hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir.

4.4. İşletmede Çalışma Koşulları ve İnsan Kaynakları

İşletmede istihdam edilen iş görenler genellikle erkektirler. Ancak kat departmanında çalışan kat temizlikçilerinin çoğunluğunu bayanlar oluştururlar. Yaş ortalaması 30-35 civarındadır. 112 çalışan bulunmaktadır. Üst kadronun tamamı turizm alanında yüksek öğrenim görmüş ve uzun süre bu alanda hizmet vermiş kişilerdir. Muhasebe elemanlarında ikisinin bankacılık deneyimleri bulunmaktadır.

4.5. İşgören Devir Hızı

İşe devamsızlık ve geç gelme oranı düşük olan söz konusu işletmede, her çalışan vardiyası dahilinde işini görür ve gider. Altı saatin üzerinde vardiya sadece genel müdür,ön büro şefleri ve bell boylar için geçerlidir. İş gören devir hızı oldukça yüksektir. Mevsimlik çalışmadan dolayı kış aylarında başka sektörlere dağılım nedeniyle, iş gören kaybı yaşanabilmektedir. Hataya karşı toleransın düşük olması sebebiyle işten çıkartılmalara sıkça rastlanılmaktadır.

4.6. İş Gücü Verimliliği ve Etkinliği

İş gücü verimliliği; uzmanlaşma, teknoloji ve çalışanların motivasyonlarını arttırıcı politikaların izlenmesinden dolayı oldukça yüksektir.

4.7. Örgüt Geliştirme Kapasitesi

Örgüt geliştirme tüm örgüt sisteminin etkilik ve sağlığını arttırmak için davranış bilimlerine ait bilgi ve teknikleri kullanan bir değişme uzmanının yardımıyla örgüt üyelerini inanç , tutum ve davranışlarını değiştirmeye , dolayısıyla , kültür , yapı , süreç ve teknoloji arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik planlı bir değişikliği başlatma ve gerçekleştirme çabasıdır.

Örgüt içinde iş yapabilme kabiliyeti oldukça yüksektir. Dolayısıyla örgüt geliştirme kapasitesi de yüksektir.

Değişime uyum kapasitesi , örgüt yapısının esnekliği ile ilgilidir. Örgüt esnek bir yapıya sahiptir. Bunun en güzel örneği OVER-BOOK (yoğun talep-yüksek sezon) diye tabir edilen kriz dönemlerinde bağımsız ve geçici çalışma guruplarının oluşturulmasıdır. Krizi karşılama ve cevap vermede işletmenin beşeri gücünün kapasitesi oldukça yüksektir.

Bu sayede hem müşterilerin hem de acentaların güveni kazanılmaktadır. Dolayısıyla direnme başarısı çok yüksektir.

4.8. İktisadi Ve Fiziki Verimlilik

İktisadi verimlilikte çıktıların girdilere oranını parasal olarak değerlendirmedir. Bu da Aytur’da 65/100=0,65 dir.
Fiziki verimlilik, hizmet işletmelerinde yapılan üretim soyut olduğundan dolayı sayımı yapılamaz fiziki verimlilik birim başına incelendiği için bir hizmet işletmesinde inceleyemeyiz.

4.9. Karlılık

Karın sermayeye oranıdır bu da bir sezon boyunca 650000000000/500000000000=1,3 olmaktadır.

5. AFYON YENİ OTEL

5.1. KURULUŞ YERİ VE ÖZELLİKLERİ

Yeni otel Afyon’un Sandıklı ilçesinde bulunmaktadır.1985 yılında devlet tarafından oradaki kaynağı kullanıp insanlara hizmet vermek ve aynı zamanda da o bölgede çalışanlara istihdam sağlamak amacıyla hizmete açılmış kar elde etmeyi amaçlayan bir turizm işletmesidir. 3 yıldıza sahiptir.

Günümüzde sağlık turizminin kazandığı öneme paralel olarak bu tür konaklama tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi hız kazanmış ve bu yörede bulunan şifalı suların fazlalığından dolayı ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur.

132 oda, 264 yatak sayısı ve 65 çalışanı bulunmaktadır. Otelin içinde bulunan hizmetlerden ekstra ücretler ödeyerek yararlanılmaktadır.
Otelde bir sağlık merkezi bulunmakta ve içerisinde kür merkezi(zayıflama) bulunmaktadır. Çamur banyosu, sıcak su havuzu, bitki banyoları, şok havuzu bulunmaktadır.

Bir çok hastalığın iyileştirilmesinde faydalı olduğu düşünülen yukarıda saydığımız bu işlemler romatizmaya, solunum rahatsızlıklarına, sedef hastalığına ve dolaşım bozukluklarına yararlı etkiler bırakmaktadır.

Diğer termal tesislere göre teknolojik hizmetlerden yararlanamadığı için rekabet ettiği tesislerden çok geride olduğu söylenebilir.

5.2. FİYATLANDIRMA

Turizm pazarlamasında fiyatlandırma konusu, turizm ürününün çeşitli kısımlarının birbirinden bağımsız ve habersiz işletmeler tarafında ayrı ayrı fiyatlandırılması nedeniyle oldukça karmaşıktır.Bir turistin özellikle tatil amacıyla seyahat eden turistin mutlak fiyat düzeylerine gerek fiyattaki değişmelere karşı büyük duyarlılık gösterdiği bilindiğine göre turizm işletmelerinin fiyat belirleme konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Böylelikle toplam nihai turizm ürününün fiyatının turizm talebini geliştirecek ve satışları arttıracak bir düzeyde oluşması sağlanabilir.
Bununla beraber turizm endüstrisinde işletmelerin fiyatlarını kendi isteklerine göre belirlemedikleri, gönüllü olarak veya yasal düzenlemeler nedeniyle resmi turizm örgütlerinin önerdiği fiyatları uyguladıkları yaygın görülmektedir. Burada amaç, ülkenin toplam nihai turizm ürününün fiyatını belirli bir düzeyde tutabilmek ve turizm pazarlarında benzer turizm ürünü arz eden ülkelerle rekabet edebilmektir.

Yeni otelde fiyatlandırma bir kişi yarım pansiyon 35 milyon, iki kişi yarım pansiyon 55 milyondur. Kamu oteli olduğu halde kamu çalışanlarına herhangi bir indirim yapılmamakta öyle bir ayrıcalık yaratılmamaktadır.

5.3. İktisadi ve Fiziksel Verimlilik

Çıktıların girdilere parasal oranı olmasından dolayı Yeni Otelin şöyle bir kazanç süreci vardır.

Ocak ayı doluluk oranı %50=132*50=66 oda doludur.

Şubat %55=132*55=73 oda

Mart %50=66 oda

Nisan %60=79 oda

Mayıs %70=92 oda

Haziran %85=112 oda

Temmuz %70=92 oda

Ağustos %70=92 oda

Eylül %75=99 oda

Ekim %80=106 oda

Kasım %70=92 oda

Aralık %60=79 oda

Takriben aylara göre bu kadar oda dolmaktadır.

Odalardan elde edilen gelirlere bakıldığında(55 milyondan) ekstralar da hesap edildiğinde (ekstra 2 kişi yarım pansiyon olarak düşünüldüğünde kişi başı günlük 10 milyon.)

Ocak 66 oda=3.630.000.000 Ekstra=1.320.000.000

Şubat 73 oda=4.015.000.000 Ekstra=1.146.000.000

Mart 66 oda=3.630.000.000 Ekstra=1.320.000.000

Nisan 60 oda=3.300.000.000 Ekstra=1.200.000.000

Mayıs 92 oda=5.060.000.000 Ekstra=1.840.000.000

Haziran 112 oda=6.160.000.000 Ekstra=2.240.000.000

Temmuz 92 oda=5.060.000.000 Ekstra=1.840.000.000

Ağustos 92 oda=5.060.000.000 Ekstra=1.840.000.000

Eylül 99 oda=5.445.000.000 Ekstra=1.980.000.000

Ekim 106 oda=5.830.000.000 Ekstra=2.120.000.000

Kasım 92 oda=5.060.000.000 Ekstra=1.840.000.000

Aralık 79 oda=4.345.000.000 Ekstra=1.580.000.000

Oda Net Geliri+Ekstra Geliri= 76.861.000.000

Fiziksel verimlilik hizmet işletmelerinde yapılan üretim soyut olduğunda dolayı sayımı yapılamaz.

5.4. Karlılık

Karın sermayeye oranı olarak hesaplanır.
Karlılık =77.000.000.000/80.000.000.000=0,9625

5.5. Etkenlik - Etkililik

Etkenlikte kaynakların çok fazla etkili kullanıldığı söylenemez rakiplerle rekabet edebilmek için kendini yenileme durumu yoktur.(bu otel ile ilgili olarak alınan bilgiler otel çalışanı Şevket Ünlü’den alınmıştır.)

6. KARŞILAŞTIRMA

Sektör : Aytur Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. bir özel sektör iken Afyon Yeni Otel kamuya aittir.

Teknolojik Yenilik : Aytur’da her türlü yenilikten faydalanılırken Yeni Otelde çok fazla yararlanılmamaktadır.

Türü : Aytur bir konaklama oteli iken Yeni Otel sağlık turizmi ile ilgilenen bir oteldir.

Çalışma Şekli : Aytur’da kış turizmi yok iken Yeni Otel 12 ay hizmet vermektedir.Aytur2da acenta müşterileri var iken diğer otelse acenta dışı(passant) müşteri vardır.

Müşteri Profili : Aytur Almanya,Hollanda,Rusya ve İskandinav ülkeleri ile çalışırken Yeni Otel sadece türklere hizmet veriyor. Yaz aylarında yabancı turiste de rastlanılmaktadır.

Doluluk Oranları : Aytur’da doluluk mayıs 15 itibariyle başlamakta eylül 20’ye kadar %100 leri bulmaktadır.Yeni otelde ise en çok müşterinin olduğu mevsim ilkbahar ve sonbahardır.

“Ödev Arsivi” sayfasına dön