Avrupa Birliği İçin Turizmin Önemi

Kullanıcı avatarı
SeGe
7.Seviye Üye
Mesajlar: 1314
Kayıt: 05 Ağu 2008, 13:25

Okunmamış mesaj

1. AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN TURİZMİN ÖNEMİ

Avrupa’da çok farklı dillere, kültür ve geleneklere sahip insan toplulukları bulunur. Bu çeşitlilik içerisinde, aralarında birçok fark bulunan bu insanların yenileşme ve yaratıcılık istekleri en önemli ortak yönleridir. Avrupa Birliğinde, turizmde farklı kültürlerin anlaşması gerekmektedir. Ç ünkü İtalya’daki turistik bir yer ile Fransa’daki turistik bir yer aynı ülke içerisindeki turistik yerler olarak kabul edilmektedir. Seyahatler ve boş zamanı değerlendirme faaliyetleri, farklı kültürlerdeki halklar arasındaki bütünleşmeyi sağlama açısından çok önemlidir. Turizm, Avrupa kimliğini güçlendirir ve Avrupa değerlerinin uluslararası sahnede savunulmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunur.

Avrupa'daki kültürlerin ve geleneklerin zenginliği, turizmin sosyal ve külürel katkısı yanında, Avrupa Birliği'ni (AB), pazarın % 53'üyle dünyanın en büyük turizm bölgesi yapar. AB GSYH'sinin % 5.5'i turizmden elde edilir. Turizm ile ilgili faaliyetlerde istihdam edilen 9 milyon kişiyle, ki bu rakam toplam AB istihdamının % 6'sını temsil eder, turizm özellikle azgelişmiş ve çevre bölgelerde önemli bir iş yaratma kaynağıdır.

AB’de henüz bir Topluluk Turizm Politikası geliştirilmemekle birlikte özellikle turizm özellikle, turizm sektöründe etkili olan diğer politika alanları yoluyla topluluk katkısının ne kadar büyük bir önemi olduğunu göstermektedir. Birçok farklı alanı ilgilendiren turizm konusunda çevre, tüketici işleri, sağlık, bölgesel kalkınma, istihdam, rekabet, vergileme, kültür, eğitim, araştırma gibi diğer politikalar büyük rol oynamaktadır.

2. TURİZMİN GELİŞİMİ

AB’ye üye olan Devletlerinin çıkarları farklılık göstermektedir. Turist gönderen ülkeler Kuzey ve turist alan ülkeler Güney ülkeleridir. Bu nedenle üye devletlerin danışması için 1986’da bir Turizm Danışma Komitesi kuruldu. 18 Avrupa Ekonomik Sahası ülkesinin temsilcilerinden oluşan komitenin amacı, turizm alanında bilgilenme, danışma ve işbirliğini kolaylaştırmaktır. Halen, Danışma Komitesi, 18 Avrupa Ekonomik Sahası ülkesinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Turizmin bütünleştirici rolünü vurgulamak ve onun ekonomik ve sosyal önemini belirtmek amacıyla 1990 yılı "Avrupa Turizm Yılı" olarak ilan edildi. Topluluk bütçesinden toplam 7,74 milyon euro harcandı.

1993-1995 Turizm Destekleme Eylem Planı, çerçevesinde Avrupa bir turizm bölgesi olarak tanıtıldı. AB üyesi olmayan ülkeler ile işbirliğine geçişin ilk adımıböylece atılmış oldu. Kırsal, kültürel, eğitimsel ve çevresel turizm üzerine incelemeler ve pilot projeler, toplam 21.7 milyon euro ile finanse edildi.

1995 yılında, "Birliğin Turizm Alanındaki Rolü" üzerine bir Yeşil Kitap komisyon tarafından kabul edildi.

3. AB’nin TURİZM HEDEFLERİ

Serbest dolaşım: turistler için kolaylık

AB'nin en büyük başarılarından biri, bütün Topluluk ülkelerinde kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaktır. AB ülkeleri arasında sınır kontrollerinin kaldırılması, Avrupa Tek Pazarı'nın temel unsuru olmuştur. Avrupalı vatandaşların çoğunluğu için, dolaşım serbestliği hakkı, turist olarak seyahat ederlerken kullanılır. Şimdi, AB vatandaşları Avrupa'nın her yerinde rahatça seyahat edebilmektedir.

Rekabet gücünün ve istihdamın taşviki

Avrupa turizm sektöründe, GSYH (% 5.5), istihdam (toplam istihdamın % 6'sı) ve dış ticaret (hizmetler ticaretinin yaklaşık üçte biri) bakımından AB ekonomisine önemli bir katkı yapan Küçük ve Orta Boy İşletmeler(KOBİ) hakimdir. Turizm sektörünün ekonomik önemi nedeniyle, AB, Avrupa turizminin gelişebilmesi için elverişli bir ekonomik ortamın şartlarını teşvik etmiştir...

Küçük ve orta boy turizm işletmeleri için fırsatların çoğaltılması : Avrupalı KOBİ'lerin rekabet gücünü iyileştirmek için AB düzeyinde eylemler başlatılmıştır. Örneğin, turizm işletmeleri, piyasadaki fırsatlarını geliştirmek için onlara bilgi sağlayarak işletmelere yardım eden "Avrupa Bilgi Merkezi" şebekesinden yararlanabilirler. Ayrıca, "BC-NET" şebekesi, işlerini geliştirmek için ortaklar arayan iºletmelerin uluslararasılaşmasını ve işletmelerarası işbirliğini teşvik etmektedir. 1996 yılında kabul edilen ve 1997-2000 dönemini kapsayan, KOBİ'ler için Üçüncü Çok-Yıllı Programın uygulanmasıyla başka fırsatlar da sağlanmıştır.

Ulaştırma alanında tedbirler, rekabet gücünü takviye etmenin bir başka yoludur: Turistlerin çoğu başlıca seyahat yöntemi olarak arabayı tercih etseler de, havayolu ulaşımının serbestleşmesi Avrupalı turistler için fırsatları çoğaltmıştır: bundan elde edilen sonuçlar, daha iyi bağlantılar, daha fazla seçme imkanı ve daha düşük bilet ücretleri olmuştur. Bunun yanında, havayolu rezervasyonlarının çoğunun yapıldığı CRS sistemindeki iyileşmeler, daha büyük bir şeffaflık ve etkinlik getirmiştir. İnternet temelinde, bu sistem şimdi köklü değişimlerden geçmektedir.

Euro'ya geçiş : Turizm sektörü farklı para birimlerinde iş yapmaya mecbur olduğundan, Euro'nun uygulamaya konulması, sadece turizm sektöründe rekabet gücünü arttırmayacak, aynı zamanda işletmeler arasında rekabeti de arttıracaktır. Euro ile, turistler, fiyatların şeffaflığından ve mukayese edilmesinden istifade edebilecektir. Tek para, Avrupa ülkeleri arasında kambiyo komisyonundan doğan maliyetleri azaltacaktır. Ayrıca, Euro bölgesindeki ülkeleri ziyaret etmek için gerekli olan para birimlerinin azalması sonucunda, AB dışındaki ülkelerden seyahatler de kolaylaşacaktır. Ekonomik ve Parasal Birlik ve Euro'ya geçiş, faaliyetlerini AB'nin tamamına yaymak için yeni fırsatlarla beraber, turizm şirketleri açısından önemli stratejik, teknik ve örgütsel meydan okumalar getirecektir. Avrupa Komisyonu, KOBİ'lere özellikle dikkat göstererek, turizm işletmelerinde Euro'nun sorunsuz bir şekilde uygulamaya sokulmasını sağlamak için etkin bir çalışma içindedir.

Turizm sektörünün çağdaştırılması : bilgi iletişim teknolojileri ve eğitim. Turizm sektörünün çağdaştırılması, rekabet gücü açısından çok önemli bir faktördür. Öncelikle, öğretmen ve öğrenci hareketliliği, mesleki eğitim yöntemleri geliştirilmesi ve stajyer değişimleri için destek sağlamış olan Socrates ve Leonardo Programları çerçevesinde, öğrenim ve mesleki eğitim desteklenmiştir. Aynı amaçla, yeni bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) geliştirilmesine veya araştırmanın teşvik edilmesine yönelik AB çabaları söz konusudur. İnternet üzerinde çevrimiçi pazarlama ve bilgi hizmetlerinin doğması, turizm sektöründe köklü değişimlere yol açmaktadır. BİT kullanımı, özellikle pazarlama ve rezervasyon açısından, turizmin işleyiş şeklini köklü bir biçimde değiştirecektir. Yeni teknolojilerin Avrupa turizm sektörünün rekabet gücü üzerindeki stratejik etkisinin bilincinde olarak, "Impact II" ve "Telematics" gibi programlar, turizm hizmetleri için teknoloji uygulamalarını ve demonstrasyon faaliyetlerini finanse etmiştir.

İşçi hareketliliğini kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Ekonomi Alanı'nın kamusal istihdam servisleriyle işbirliği içinde Komisyon tarafından kurulmuş olan Avrupa İstihdam Servisleri'nin (EURES) artan kullanımı yoluyla sonuçlar kaydedilmiştir. EURES yoluyla, 450 danışman içeren bir ºebeke, iºçilere, iº mevcudiyeti ve sosyal güvenlik hakları konusunda yardım ve rehberlik sağlamaktadır.

Bölgesel Kalkınma : azgelişmiş bölgelerde turizmi teşvik etmek
AB Üye Devletleri arasında ve hatta tek bir Üye Devletin bölgeleri arasında ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyleri açısından farklar vardır. AB Bölgesel Politikası, AB'nin her yerinde eşit fırsatlar sağlamak için bu dengesizlikleri azaltmayı hedeflemektedir. AB, bölgesel dengesizliklerin azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi için turizmin katkısını kabul etmiştir. Bu husus, Avrupa yapısal politikaları ve Topluluk girişimleri çerçevesinde desteklenen tedbirlerin sayısı ile ve, özellikle, 1 Temmuz 1999'da kabul edilmiş olan, "yerel kalkınma için avantajlar sunan önemli potansiyele sahip bir alan" olarak turizme dikkat gösteren, 2000-2006 dönemine ait Yapısal Fonlar Programlarına ilişkin Komisyon rehberi ile daha şimdiden gösterilmiştir.

Yapısal fonlar ve özellikle Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), turizm için en önemli AB mali yardımını temin ederler. Eylemlerin çoğu, altyapının (yollar, havalimanları, vs.) geliştirilmesi, mesleki vasıfların arttırılması, turizm işletmelerinin geliştirilmesi, konaklama ve diğer turizm tesislerinin ıslah edilmesiyle ilgilidir. Bununla beraber, Yapısal Fonlar, turizmin gelişmesine daha geniş bir anlamda da katkıda bulunurlar. Örneğin kırsal alanlarda, kırsal çerçevenin korunmasına, yerel kültürel geleneklerin ve becerilerin sürdürülmesine köylerin yenilenmesine ve "eko-turizm", "spor turizmi", vs. gibi yeni kırsal turizm pazarlarının gelişmesine katkı yaparlar.

Çiftçilerin, turizm sektörüne girerek faaliyetlerini çeşitlendirmeleri için de Yapısal Fonlar'dan destek sağlanmıştır. Tarım sektöründe istihdamın azalması, kırsal alanlar için alternatif gelir kaynakları bulma çabalarına yol açmıştır. Bir alternatif olarak "kırsal turizm" veya "agri-turizm" teşvik edilmektedir. Turizm, balıkçılığa bağımlı olan kıyı bölgelerinin veya eski madencilik sahalarının ekonomik yenileşmesine de yardım etmiştir. Bu amaçla, "Pesca" veya "Konver" programlarından fon sağlanmıştır.

Turizm sektörü, İspanya, Portekiz, İrlanda ve Yunanistan'da çevrenin korunması ve ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi amacıyla Kaynaşma Fonu vasıtasıyla da desteklenir.

Tüketici hakları: turistlerin korunması

Genellikle, birçok turizm ürünü, tatiller, seyahat hizmetleri, turlar bir başka ülkede gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Turist geldiği yerin dilini veya yerel satış adetlerini bilmeyebilir. Bir uçakta aşırı rezervasyon durumunda bir yolcuya tazminat verilmesi gerekmez mi? İşte bunlar, seyahat ederken turistlerin çıkarlarını etkileyen özel sorunlardan bazılarıdır.

Avrupa'da turistlerin korunması, turizmin tüketici politikasıyla bütünleştirilmesine yönelik genel AB taahhüdünü açıklar. Bu amaçla, turistlere haklarıyla ilgili daha fazla bilgi sağlanmasını veya tüketici korumayı iyileştiren hukuki araçların pekiştirilmesini hedefleyen eylemler sözkonusudur. Topluluk, otellerde yangın güvenliği hakkında tedbirler kabul etmiş ve tatil paketleri ve tur paketleri ile ilgili yasalar için asgari standartlar belirlemiştir. Bu hükümlere göre, örneğin, hareket öncesinde turiste ayrıntılı bilgi verilmeli veya turist, kendisi onaylamadıkça değiştirilmesi mümkün olmayan bir sözleşme ile korunmalıdır. Pekçok turizm faaliyetinin uluslararası niteliği gözönüne alındığında, adalete erişim ile ilgili başka tedbirler de alınmıştır. Bu konu, ciddi sorunlar yaratabilmektedir.

Çevrenin korunması

Finlandiya'da bir ormanda yürümenin veya Portekiz'de bir Algarve plajında dolaşmanın keyfi, ancak çevrenin korunmasıyla mümkündür. Turizm ve çevre arasındaki doğrudan bağlantı artık geniş ölçüde kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği'nin Beşinci Çevresel Eylem Programı, turizmi, çevre için potansiyel bir tehdit olarak belirledi. Buna göre, Topluluk çevre politikası, turizm sektörüyle genel olarak ilgilidir ve deniz suyunun kalitesini sağlamaya, havayı kirleten emisyonları azaltmaya veya kentsel çevreyi iyileştirmeye yönelik tedbirleri içerir.

Kitle turizminin daha iyi planlanması ve yönetilmesi,sürdürülebilir turizm kalkınması ve turistlerde çevre bilincinin arttırılması, AB'nin ilgilendiği temel konulardır. Uygulamada bu, AB finansmanı yoluyla uygulanmıştır: Yapısal Fonlar çerçevesinde, turizm sektöründe bir proje geliştirmek için destek arayan herkes, en iyi çevresel seçenekleri hesaba katmalıdır. Bu fonlar, çevresel bakımdan sürdürülebilir turizm şekillerinin gelişmesine olumlu katkı yapabilir. Özellikle de kaliteli bir doğal çevrenin turistler için cazip unsurlardan biri olduğu kırsal alanlarda. Ayrıca, mevcut mevzuata göre, turizmi doğrudan etkileyen bazı kamu veya özel sektör projeleri için çevresel etki değerlendirmeleri de yapılmalıdır.

Turizm ve kültür arasındaki işbirliğinin arttırılması

Avrupa mirası ve daha genel olarak Avrupa kültürü, haklı olarak, turizmin en eski ve en önemli yaratıcılarından biri kabul edilir. Bu miras ve kültür, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler için Avrupa şehirleri ve bölgelerinin cazibesine katkıda bulunmaya devam eder ve Avrupa kimliği bilincini aydınlatır. Topluluk tarafından alınan bir kararda şöyle denilmektedir: "Topluluk eylemi, kültürel mirasın turizm için önemini aydınlatmayı ve Avrupalıların kültürleri, gelenekleri ve yaşam biçimlerinin daha fazla tanınmasını sağlamayı hedefler." Müzeler için destek verilmesi ve tarihsel binaların otellere veya başka konaklama tesislerine dönüştürülmesi gibi çeşitli eylemler söz konusudur. Ayrıca, konser salonları, tiyatrolar ve kitaplıklar gibi kültürel merkezler için mali yardım yapılır. Kentsel yenilenme programları kapsamında, çoğu zaman, tarihsel şehir merkezlerinin korunması da yer alır. Bütün bu desteklerden en çok yararlanan sektör turizmdir. Çağdaş kültür ile ilgili olarak, Avrupa Birliği, bir Avrupa boyutu içeren ve en az üç üye ülkeden katılımcıların yer aldığı kültürel etkinlikleri veya faaliyetleri teşvik etmek için, Avrupa Kültür Şehri, Avrupa Kültür Ayı ve Kaleidoscope Programlarını desteklemeye devam etmiştir.

“Ödev Arsivi” sayfasına dön