İSLAMDA AİLENİN ÖNEMİ HAKKINDA EN DOĞRULAR

Kullanıcı avatarı
Elif_Ce
8.Seviye Üye
Mesajlar: 4792
Kayıt: 20 Ara 2009, 17:17

Okunmamış mesaj

Amacı sağlam bir toplum kurmak olan İslam, aileye önem vermiştir Çünkü aile, toplumun temel taşıdır Toplumlar ailelerden oluşur Aile sağlam olursa toplum da sağlam olur Aile ise evlenme ile kurulur
Günümüzde aile kurumu, tarih boyunca eşine rastlanmamış büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır Bu tehlike de, kadın hakları adı altında kadın düşmanlığı yapan bir takım batı ülkelerinin maddî ve manevî desteğini alarak çalışan bazı kuruluşların yürüttüğü faaliyetlerdir Hâlbuki kadın haklarını savunduklarını iddia eden bu akımların en büyük amacı, kadın erkek eşitliği adı altında aile kurumunu aşındırmak, ailede güçlü olan sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışmayı ortadan kaldırıp aile bağlarını koparmak ve kadına sınırsız ve sorumsuz bir statü tanıyarak aile mefhumunu ortadan kaldırmaktır
Günümüzde bazı insanlar da Allah’ın kendilerine helâl kıldığı nikâhı terk ederek, gayr-i meşrû ilişkilere yönelmektedirler Bu yüzden toplumu-muzda zina, fuhuş ve sapık ilişkiler alabildiğine yayılmış bulunmaktadır Geleceğimizin teminatı olan gençliğimizi bu tür sapık ilişkilere karşı uyarmak gerekmektedir Zira fuhşun ve ahlâksızlığın yaygınlaşmasıyla aile bağı koparılırsa toplumun düzeni de bozulur İşte bu sebepten dolayı İslam’ın nasıl bir aile kurulmasını gerektiğini ve aileye verdiği önemi açıklamak istiyorum

Aileyi kısaca şu şekilde tarif edebiliriz: Aile, karı koca ve çocuklardan meydana gelen ,fıtratın oluşturduğu küçük bir sosyal topluluktur Tüm insanlar aile denen yuvada dünyaya gözlerini açarlar Dolayısıyla aile insanın ilk kültür ocağı, ilkokulu, ilk sevgi kaynağı ve ilk dostlarını tanıdığı bir yuvadır
Aile toplumun en küçük sosyal birimidir Toplumlar ailelerden meydana gelir Toplumun mutlu ve huzurlu olması ailelerin mutlu ve huzurlu olmasıyla doğru orantılıdır Aile, insanları yaratan Yüce Yaratıcı’nın koyduğu kurallara göre kurulursa sağlam ve toplumun biricik mutluluk kaynağı olur
İslam’a göre ailenin temeli, nikâh dediğimiz kutsal bir bağla birbirine bağlanan ayrı cinsten iki insanın bir araya gelmesiyle atılır Nikâh akdi, toplumun çekirdeği sayılan bu küçük yuvanın meşrû sayılmasının ilk şartıdır Meşrû olmayan sebeplerle bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluklar aile sayılmaz Çünkü bu birlikteliğin temelinde nikâh değil, sifah (iffetsizlik) vardır
İslam dini, iffetsizlik sayılan zina, fuhuş ve her türlü gayri meşru ilişkiyi haram saymış ve şiddetle yasaklamıştır
Daha önce de ifade ettiğimim gibi aile kurumu nikâhla başlamaktadır Nikâh kelimesi, sözlükte; “eklemek, toplamak” veya “akit yapmak ve cinsi ilişkide bulunmak” gibi anlamlara gelmektedir(1) Dini ıstılahta ise: Evlenme, karı koca arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya imkân veren ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir(2) Birbirine haram olan kadın ve erkek, bu akitle birbirlerine helâl olurlar
İnsan neslinin devamı, nesebin muhafazası, toplumu meydana getiren ve toplumun temel taşı olan aile müessesesinin kurulması evlilikle mümkün olur İslam dini aile yuvasını sağlam temellere oturtmak, faziletli nesiller yetişmesine zemin hazırlamak için meşru ölçüler içinde evlenmeyi hem emretmiş, hem de bir takım müeyyidelerle onu cazip hale getirmiştir Allah Teala bir ayette şöyle buyurmuştur:
“Allah size kendinizden eşler var eder Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder Size temiz şeylerden rızk verir Öyleyken batıla inanıyorlar ve Allah’ın nimetlerini inkâr mı ediyorlar? ” (3)
“İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir Allah lütfu bol olandır, bilendir” (4)
İslam peygamberi de gençleri evliliğe teşvik ederek şöyle buyurmuştur:
“Gençler, sizden gücü yeten evlensin Çünkü evlenmek, gözü harama karşı korur, namusu muhafaza eder Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun, çünkü oruç şehveti kırar” (5)
“Nikâh benim sünnetimdir Sünnetimi terk eden benden değildir Evleniniz, çünkü ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere övüneceğim Hâli vakti yerinde olan evlensin, eli dar olan da oruç tutsun Zira oruç, şehveti kırar”(6)
Saliha kadını, dünyanın en güzel nimeti sayan Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
“Dünya bir geçimden ibarettir Şu geçim dünyasının en güzel nimeti de saliha kadındır”(7)
“Mü’min, Allah korkusundan ve O’na itaatten sonra, saliha bir kadından yararlandığı kadar hiçbir şeyden yararlanmamıştır Çünkü ona emretse sözünü dinler, yüzüne baksa kendisini sevindirir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıka-rır, başka tarafa gitse kendisinin gıyabında namusunu ve malını korur” (8)
Evlilik, kişinin kendisini ve eşini harama düşmekten korur, insan neslini son bulmaktan, yok olmaktan kurtarır Doğurma ve çoğalma yoluyla neslin devamını sağlar Zira toplum nizamının tamamlayıcı bir unsuru olan ailenin kurulması, nesebin muhafazası, neslin bekası ve bireyler arasında yardımlaşma ruhunun geliştirilmesi evlilikle mümkün olur Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim, insanları evlenmeye teşvik etmiştir


“İslamiyet'te Aile Yaşamı” sayfasına dön